Regulamin

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.

§1 Zasady ogólne

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

§2 Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników przeglądających nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych wymaga podania przez nich danych osobowych określonych szczegółowo przez Usługodawcę w odpowiednich formularzach.

§3 Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Usługodawca uzależnia korzystanie z niektórych Usług od podania przez użytkownika danych osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Regulaminie.
 2. Użytkownik podaje dane osobowe wskazane przez Usługodawcę jako obowiązkowe w czasie Rejestracji. Podanie pozostałych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

§4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Usługobiorcę w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które treść stanowi Regulamin.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Usługobiorcy, a także do prowadzenia przez niego wszelkiej aktywności podejmowanej przez Stowarzyszenie, również na rzecz podmiotów z nim współpracujących.
 3. Użytkownik decyduje, czy w ramach swojego Konta udostępni innym Użytkownikom swoje imię i nazwisko czy pseudonim.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługobiorca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 3. Usługobiorca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

§6 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia z Serwisu.

§7 Inne informacje o Użytkownikach i Usługach

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać Usługi i treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Usługodawca w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług zbiera i przetwarza także następujące dane dotyczące Użytkownika, nie pozwalające na ich identyfikację (nie stanowiącej danych osobowych):
1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
2) IP urządzenia dostępowego,
3) nazwy hostów,
4) szybkość połączenia,
5) czas spędzony w Serwisie,
6) rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7) sposób wejścia na strony Serwisu,
8) odwiedzane podstrony Serwisu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
  2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)